ODMENA ADVOKÁTA

Odo dňa 01.01.2014 platí cenník právnych služieb.

Cenník advokáta rešpektuje všetky pravidlá stanovené Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Cenník AK taktiež plne korešponduje a zohľadňuje možnosti klientov v súčasnej dobe a náročnosť nimi žiadanej právnej služby.

Cenník  kombinuje štyri z piatich foriem stanovovania odmeny advokáta podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky preferujem dohodu medzi advokátom a klientom a stanovenie  tzv. zmluvnej odmeny zodpovedajúcej Cenníku AK, právnej náročnosti služby a možnostiam klienta.

K ostatným formám odmeny uvádzam:

Paušálna odmena
Odmena sa stanovuje paušálne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas. Dohodnutá paušálna odmena je fixná, podchytená písomnou zmluvou, zvyčajne na mesačnej báze.

Tarifná odmena
Odmena sa určuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov vykonaných advokátom, zvyčajne túto formu využívame v oblasti trestného práva a vymáhania pohľadávok. Presný postup stanovuje Vyhláška, pre uľahčenie výpočtu odporúčam možnosť realizovať kontrolný výpočet na tejto stránke.

Hodinová odmena
Hodinová odmena zodpovedá dohode klienta s advokátom a určuje sa hodinovej sadzbe a dohode o počte hodín nevyhnutných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena
Odmena dohodnutá vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Po dohode s klientom je možná samozrejme aj nižšia odmena. Využívaná je v právne veľmi zložitých prípadoch. V prípade neúspechu sa preplácajú len nevyhnutné náklady a strata čas.

Cenník AK je k dispozícii k nahliadnutiu každému záujemcovi o právne služby spolu s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z.

 

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

  • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
  • promptnosť a flexibilita
  • poradenstvo aj po skončení spolupráce
  • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

VÝHODY

  • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
  • promptnosť a flexibilita
  • poradenstvo aj po skončení spolupráce
  • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred