Zápis podnikateľov do RPVS

Zápis podnikateľov do Registra partnerov verejného sektora („RPVS“) upravuje zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Súčasťou registra sú aj zákonom ustanovené dokumenty (verifikačné dokumenty). Register prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti a zápisy vykonáva Okresný súd Žilina pre celé územie SR.

RPVS je určený najmä (nielen) partnerom verejného sektora – podnikateľom, ktorí prijímajú verejné zdroje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

Partnerom verejného sektora je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Nižšia suma nezakladá povinnosť zápisu do RPVS.

V uvedenom prípade zápis vykonáva oprávnená osoba. Oprávnenou osobou na vykonanie zápisu je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, to všetko na základe písomnej dohody medzi podnikateľom a oprávnenou osobou.

Ako advokát poskytujem služby oprávnenej osoby od roku 2020 a v súčasnosti som oprávnená osoba pre viac ako 30 podnikateľských subjektov.

Právne služby začínajú na sume od 150 EUR za zápis do RPVS.

 

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

  • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
  • promptnosť a flexibilita
  • poradenstvo aj po skončení spolupráce
  • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopre

VÝHODY

  • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
  • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
  • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
  • individuálny prístup