SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho  parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 

Prevádzkovateľ:  

Advokát JUDr. Ivan Hric, vedený Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5805 je  prevádzkovateľom webovej stránky www.advokathric.sk a www.advokathric.eu umiestnenej na URL adrese  https://www.advokathric.sk a https://www.advokathric.eu

Zodpovedná osoba:  

Za dohľad a ochranu osobných údajov advokát JUDr. Ivan Hric.  

Účel: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba za účelom, na základe ktorého je zo strany  dotknutej osoby kontaktovaný.  

Poskytnutie osobných údajov: dobrovoľne 

Práva dotknutej osoby:  

Odvolanie súhlasu – súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať: osobne,  písomne, elektronicky, v zmysle udeleného súhlasu o spracovaní osobných údajov.  ▪ Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie spracovaných  

osobných údajov, ako aj informácie v akej miere sú spracúvané jej osobné údaje.  Účel použitia osobných údajov dotknutej osoby jej budú poskytnuté po predložení  žiadosti, či už písomnou formou, alebo elektronickou formou. 

Právo na opravu – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného  odkladu opravil osobné údaje, prípadne doplnil neúplné osobné údaje dotknutej  osoby.  

Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov v určitých prípadoch,  napr.: pri podaní námietky proti spracúvaniu údajov, pri nepresných a neúplných  údajoch, alebo ak sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ už nepotrebuje  osobné údaje k účelu spracovania. 

Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej  poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné  údaje dotknutej osoby bez preukázania oprávnených nárokov na spracúvanie.  

Právo na prenosnosť údajov – na základe udeleného súhlasu má dotknutá osoba  právo od prevádzkovateľa požadovať o prenos jej poskytnutých osobných údajov  inému prevádzkovateľovi, za predpokladu spracovávania osobných údajov v súlade so  súhlasom dotknutej osoby.  

Právo na výmaz – dotknutá osoba má právo požiadať o výmaz svojich osobných  údajov. Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje za predpokladu, ak už nie  sú potrebné na účel, pre ktorý ich prevádzkovateľ získal, alebo spracúval.  

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou – ak sa dotknutá osoba  domnieva, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov porušil Zákon  o ochrane osobných údajov / Nariadenie GDPR má dotknutá osoba právo podať  sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,  820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.  

Informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na https://www.advokathric.sk a https://www.advokathric.eu v časti ochrana osobných údajov.