Osobný bankrot fyzických osôb

Osobný bankrot upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom je od 2017 upravené oddlženie fyzickým osobám podnikateľom a nepodnikateľom od dlhov za presne zákonom stanovených podmienok.

Zákon umožňuje každej fyzickej osobe sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti za nasledovných podmienok:

 • od vyhlásenia predchádzajúceho konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára fyzickej osobe ubehlo viac ako 10 rokov
 • je voči fyzickej osobe vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie dlhšie ako jeden rok
 • fyzická osoba musí mať poctivý zámer, teda jeho správanie preukazuje, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností,

Fyzická osoba  – záujemca o oddlženie oslovuje primárne Centrum právnej pomoci so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci. Centrum právnej pomoci podáva v mene fyzickej osoby  kvalifikovaný návrh na oddlženie na príslušný súd. Je nevyhnutné, aby fyzická osoba predložila k žiadosti nasledovné dokumenty a to:

 • zoznam majetku
 • zoznam spriaznených osôb
 • zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý  ste vlastnili v posledných troch rokoch
 • životopis s opisom aktuálnej životnej situácie
 • vyhlásenie o platobnej neschopnosti
 • doklad preukazujúci vedenie exekučného alebo iného vykonávacieho konania nie starší ako 30 dní (potvrdenie od exekútora alebo internetový výpis z centrálneho registra exekúcií)

Centrum právnej pomoci posúdi predložené dokumenty a v prípade splnenia podmienok prizná rozhodnutím záujemcovi nárok na právnu pomoc. Neskôr podá v jeho mene návrh na oddlženie. Rozhodnutím súdu o oddlžení jeho zverejnením v Obchodnom vestníku dochádza k oddlženiu fyzickej osoby a zastaveniu súdnych a exekučných konaní.

V prípade potreby konzultácie, resp. usmernenia ma neváhajte kontaktovať.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
 • promptnosť a flexibilita
 • poradenstvo aj po skončení spolupráce
 • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

VÝHODY

 • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
 • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
 • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
 • individuálny prístup